(1)
Budiman, A. . “NUBUAT” BENCANA DALAM SERAT SABDO PALON: Kajian Hermeneutika Filologis Terhadap Bait-Bait Tembang Pupuh Sinom Dalam Serat Sabdo Palon: The Nubuat of the Disaster in the Serat Sabdo Palon Philological Hermeunetic Study of Tembang Pupuh Sinom Verses in Serat Sabdo Palon. Prosiding 2021, 4, 259-269.