[1]
A. . Budiman, “‘NUBUAT’ BENCANA DALAM SERAT SABDO PALON: Kajian Hermeneutika Filologis Terhadap Bait-Bait Tembang Pupuh Sinom Dalam Serat Sabdo Palon: The Nubuat of the Disaster in the Serat Sabdo Palon Philological Hermeunetic Study of Tembang Pupuh Sinom Verses in Serat Sabdo Palon”, Prosiding, vol. 4, no. 1, hlm. 259-269, Okt 2021.