1.
Budiman A. “NUBUAT” BENCANA DALAM SERAT SABDO PALON: Kajian Hermeneutika Filologis Terhadap Bait-Bait Tembang Pupuh Sinom Dalam Serat Sabdo Palon: The Nubuat of the Disaster in the Serat Sabdo Palon Philological Hermeunetic Study of Tembang Pupuh Sinom Verses in Serat Sabdo Palon. Prosiding [Internet]. 30 Oktober 2021 [dikutip 1 Oktober 2023];4(1):259-6. Tersedia pada: http://prosidingbalarjabar.kemdikbud.go.id/index.php/seminar/article/view/90