Budiman, Arif. “‘NUBUAT’ BENCANA DALAM SERAT SABDO PALON: Kajian Hermeneutika Filologis Terhadap Bait-Bait Tembang Pupuh Sinom Dalam Serat Sabdo Palon: The Nubuat of the Disaster in the Serat Sabdo Palon Philological Hermeunetic Study of Tembang Pupuh Sinom Verses in Serat Sabdo Palon”. Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat 4, no. 1 (Oktober 30, 2021): 259-269. Diakses Februari 2, 2023. https://prosidingbalarjabar.kemdikbud.go.id/index.php/seminar/article/view/90.